Centar za analizu, planiranje, informatiku, biostatistiku i promociju zdravlja

Načelnik centra:
dr Dragana Jovanović, spec.socijalne medicine

Poslovi centra:

•  prikupljanje i obrada propisanih zdravstveno-statističkih podataka o zdravstvenom stanju stanovništva, o bolestima od većeg socijalno-medicinskog značaja i o radu i razvoju zdravstvene službe Pirotskog okruga (u daljem tekstu: Okrug);

•  praćenje, istraživanje i proučavanje zdravstvenog stanja i zdravstvene kulture stanovništva i izveštavanje nadležnih organa i javnosti o tome, uzroke pojava i kretanja hroničnih nezaraznih bolesti od socijalno-medicinskog značaja i analiziranje organizacije, rada i razvoja zdravstvene službe Okruga i predlaganje mera za njeno unapređenje;

•  praćenje i proučavanje zdravstvenih problema i rizika po zdravlje stanovništva;

•  vrše se primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja;

•  pripremanje, praćenje i analiziranje planova i programa zdravstvene zaštite i zdravstvene delatnosti, a naročito planiranje, usmeravanje i kontrolisanje sprovođenja preventivnih mera zdravstvene zaštite na Okrugu;

•  prikupljanje i obrada podataka o prirodnom kretanju stanovništva (rađanju, umiranju i prirodnom priraštaju, kao i zdravstvenom stanju stanovništva);

•  prikupljanje podataka o organizaciji rada zdravstvenih ustanova i njenim kapacitetima – obezbeđenosti stanovništva zdravstvenim kadrom i bolničkim posteljama, kao i podataka o stepenu korišćenja usluga zdravstvene službe;

•  koordiniranje, usklađivanje i stručno povezivanje rada zdravstvenih ustanova iz Plana mreže, za teritoriju za koju je osnovana;

•  učestvovanje u organizaciji sprovođenja spoljnjeg nadzora nad stručnim radom;

•  istraživanje i proučavanje ekonomsko-finansijskih faktora u vezi sa zdaravstvenom zaštitom i radom zdravstvene službe na Okrugu;

•  učestvovanje u organizaciji i sprovođenju zajedničkog medicinskog snabdevanja na teritoriji Okruga;

•  učestvovanje u radu raznih stručnih tela (odbora, komisija) formiranih na teritoriji Okruga;

•  vrši se koordinacija uvođenja i realizacije zdravstvenog informacionog sistema u zdravstvenim ustanovama Okruga, odnosno učestvovanje u realizaciji i implementaciji zdravstvenog informacionog sistema Republike Srbije;

•  pripremanje, praćenje i analiziranje programa vaspitanja za zdravlje i usmeravanje i kontrolisanje njihovog sprovođenja u Okrugu;

•  vrši se informisanje, obrazovanje i obuka stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju i o kvalitetu životne sredine i uticaju na zdravlje ljudi;

•  vrši se koordinativna i stručno-metodološka delatnost u oblasti vaspitanja za zdravlje;

•  obavljanje niza zdravstveno-edukativnih i zdravstveno-promotivnih akcija, kao i zdravstveno-vaspitni rad sa stanovništvom;

•  učestvovanje u kampanjama, predavanjima, seminarima i tribinama;

•  saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama i nadležnim oraganima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja.

Broj zaposlenih: 6.

Kvalifikaciona struktura:
lekar specijalista: 2,
dipl.ing.elektrotehnike: 1,
zdravstveni radnik sa VŠS: 2,
zdravstveni saradnik sa SSS: 1.

Spisak važnije opreme:
televizor,
VHS video rekorder,
digitalni foto-aparat,
grafoskop...

Radovi:

Analiza ispitivanja zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na teritoriji pirotskog okruga u 2017. godini (PDF format) Zaposleni 2017

Analiza pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva na teritoriji pirotskog okruga 2016.g. u komparaciji sa prthodnim petogodišnjim periodom (PDF format) Analiza 2016

Zadovoljstvo korisnika uslugama primarne zdravstvene zaštite na pirotskom okrugu u 2016.g. (PDF format) Korisnik - primarna 2016

Zadovoljstvo korisnika uslugama sekundarne zdravstvene zaštite na pirotskom okrugu u 2016.g. (PDF format) Korisnik - sekundarna 2016

Analiza ispitivanja zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na teritoriji pirotskog okruga u 2016. godini (PDF format) Zaposleni 2016

Analiza pokazatelja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na teritoriji pirotskog okruga za 2016.g (PDF format) Kvalitet 2016

Analiza pokazatelja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na teritoriji pirotskog okruga za 2015.g (PDF format) Kvalitet 2015

Analiza planiranog i ostvarenog obima i sadržaja prava osiguranih lica na primarnu zdravstvenu zaštitu u 2015 godini na teritoriji pirotskog okruga (PDF format) Analiza 2015

Analiza ispitivanja zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama na teritoriji pirotskog okruga u 2015. godini (PDF format) Zaposleni 2015

Zadovoljstvo korisnika uslugama primarne zdravstvene zaštite na pirotskom okrugu u 2015.g. (PDF format) Korisnik - primarna 2015

Zadovoljstvo korisnika uslugama sekundarne zdravstvene zaštite na pirotskom okrugu u 2015.g. (PDF format) Korisnik - sekundarna 2015

Izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na teritoriji pirotskog okruga za 2014.g (PDF format) Kvalitet 2014

Analiza odabranih pokazatelja zdravstvenog stanja na teritoriji pirotskog okruga 2014.g.(PDF format) Analiza 2014

Izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na teritoriji pirotskog okruga za 2013.g (PDF format) Kvalitet 2013

Izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na teritoriji pirotskog okruga za 2012.g (PDF format) Kvalitet 2012

Analiza odabranih pokazatelja zdravstvenog stanja na teritoriji pirotskog okruga (PDF format) Analiza 2012

Izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na teritoriji pirotskog okruga za 2011.g (PDF format) Kvalitet 2011

Analiza odabranih pokazatelja na teritoriji pirotskog okruga (PDF format) Analiza 2011

Pregled najvažnijih rezultata ispitivanja zadovoljstva korisnika zdravstvene zaštite u državnim ustanovama pirotskog okruga (PDF format) Korisnik 2011

Rezultati ispitivanja zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u 2011.godini (PDF format) Zaposleni 2011

Izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na teritoriji pirotskog okruga za 2010.g (PDF format) Kvalitet 2010

Analiza odabranih pokazatelja na teritoriji pirotskog okruga (PDF format) Analiza 2010

Pregled najvažnijih rezultata ispitivanja zadovoljstva korisnika zdravstvene zaštite u državnim ustanovama pirotskog okruga (PDF format) Korisnik 2010

Rezultati ispitivanja zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u 2010.godini (PDF format) Zaposleni 2010

Izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na teritoriji pirotskog okruga za 2009.g (PDF format) Kvalitet 2009

Analiza odabranih pokazatelja na teritoriji pirotskog okruga (PDF format) Analiza 2009

Izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na teritoriji pirotskog okruga za 2008.g (PDF format) Kvalitet 2008

Pregled najvažnijih rezultata ispitivanja zadovoljstva korisnika zdravstvene zaštite u državnim ustanovama pirotskog okruga (PDF format) Korisnik 2008

Analiza odabranih pokazatelja na teritoriji pirotskog okruga (PDF format) Analiza 2008

Analiza odabranih pokazatelja na teritoriji pirotskog okruga (PDF format) Analiza 2007

Izveštaj o pokazateljima kvaliteta rada zdravstvenih ustanova na teritoriji pirotskog okruga za jul-decembar 2007.g (PDF format) Kvalitet 2007

dr Dragana Jovanović

Kampanja Ujedinjeni Protiv Droge

Tvoje NE menja SVE
Informator za učenike

 

Preventivne aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru kampanje "Ti si moje srce"

 

Prikaz izložbe