Tražilac informacija

Tražilac informacija od strane Zavoda podnosi pisani zahtev referentu za postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama.

Lica zadužena za kontakt
Referent za komunikaciju:

Dr Tatjana Vidanović, spec.higijene
Referent za postupanje po Zakonu:
Ljiljana Cvetković, dipl.ecc

Zahtev mora da sadrži:

•  naziv ustanove kojoj se podnosi

•  ime i prezime tražioca informacije

•  adresa tražioca informacije

•  precizan opis informacije koja se traži

Po mogućstvu zahtev može sadržati i druge podatke.

U zahtevu se ne mora navesti razlog za isti.

U roku od 15 dana od dana prijema urednog i potpunog zahteva, referent za postupanje po Zakonu uz konsultacije sa referentom za komunikaciju, obaveštava tražioca o posedovanju informacije.

Za izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju, tražilac informacije je dužan da uplati iznos propisan od strane Vlade RS, na blagajni Zavoda. Nakon izvršene uplate, tražiocu informacija biće uručena kopija dokumenta.

Ukoliko Zavod odbije da tražiocu informacija izda kopiju dokumenta o traženoj informaciji o roku, tražilac može da uloži žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja izabranog od strane Narodne skupštine, a Zavod je dužan da donese rešenje o odbijanju zahteva.