Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, tehničke i druge slične poslove

Dnevni finansijski izveštaj

Lice za zaštitu podataka o ličnosti odluka

Načelnik sektora:
Ljiljana Cvetković, dipl. ecc

Poslovi sektora:

•  vrše se administrativni i upravno-pravni poslovi iz domena radnih odnosa, kadrovske evidencije, javnosti rada, predstavljanja i utuživanja, odbrane i protivpožarne zaštite i poslovi osiguranja imovine i zaposlenih;

•  vrše se pravni poslovi u smislu izrade nacrta i predloga normativnih akata i drugih dokumenata koje donose Upravni i Nadzorni odbor i direktor, kao ovlašćeni organi, kao i u smislu izrade modela ugovora i drugih akata u pravnom prometu;

•  vrši se nadzor i kontrola nad primenom akata donetih od ovlašćenih organa, naloga, naredbi i rešenja direktora, kontrola radne discipline;

•  vrše se knjigovodstveni poslovi: finansijsko knjigovodstvo, knjigovodstvo zarada, naknada i drugih primanja, knjigovodstvo sitnog inventara, knjigovodsvto osnovnih sredstava i vođenje drugih pomoćnih evidencija;

•  vrše se finansijsko-operativni poslovi: obračun zarada, naknada i drugih primanja, poslovi blagajne, izmirenje obaveza prema dobavljačima, fakturisanje usluga korisnicima, naplata potraživanja i dr.;

•  vrše se komercijalni poslovi: poslovi nabavke i skladištenja za sve centre i službe;

•  vrše se plansko-analitički poslovi;

Broj zaposlenih: 9.

Kvalifikaciona struktura:
dipl. ecc: 1,
administrativno osoblje sa SSS: 3,
KV radnik: 1,
pomoćno osoblje: 4.

Spisak važnije opreme:
Sve službe Zavoda koriste sledeću opremu:
računari i prateća oprema,
štampači,
fotokopir aparat,
vozila.

Ljiljana Cvetković