ZZJZ Pirot danas

Identifikacija

Zavod za javno zdravlje Pirot sa p.o. je zdravstvena ustanova za obavljanje preventivne (ostale) zdravstvene zaštite.

Adresa: Kej b.b. Pirot
Telefon: (010) 343-994; 311-779; 323-155; 332-248
Centrala/faks: (010) 343-994
E-mail: zzzzpi@mts.rs
Šifra delatnosti: 8690
Matični broj: 07414285
Registarski broj: 6168608818
PIB: 100187831
Ž.R.: 840-106661-51; 840-106667-33 kod Uprave za trezor
Radno vreme: ponedeljak-petak od 7-14 časova
Zavod je upisan kod Trgovinskog suda u Nišu.
Regitarski broj uloška registarskog suda: 1-1729
Oznaka i broj upisnika suda: FI 82/07

Oblast aktivnosti

Delatnost Zavoda za javno zdravlje definisana je članom 14. Statuta Zavoda.

Zavod za javno zdravlje obavlja socijalno-medicinsku, higijensko-ekološku, epidemiološku i mikrobiološku zdravstvenu delatnost.

U okviru svoje delatnosti Zavod za javno zdravlje:

1) prati, procenjuje i analizira zdravstveno stanje stvnovništva i izveštava nadležne organe i javnost;

2) prati i proučava zdravstvene probleme i rizike po zdravlje stanovništva;

3) predlaže elemente zdravstvene politike, planove i programe sa merama, aktivnostima namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva;

4) vrši informisanje, obrazovanje i obuku stanovništva za brigu o sopstvenom zdravlju;

5) vrši procenu efikasnosti, dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite;

6) planira razvoj stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

7) podstiče razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema;

8) vrši primenjena istraživanja u oblasti javnog zdravlja;

9) sarađuje i razvija partnerstvo u društvenoj zajednici na identifikaciji i rešavanju zdravstvenih problema stanovništva;

10) vrši bakteriološke, serološke, virusološke, parazitološke, hemijske i toksikološke preglede i ispitivanja u vezi sa proizvodnjom i prometom životnih namirnica, vode, vazduha, predmeta opšte upotrebe, kao i u vezi sa dijagnostikom zaraznih i parazitarnih bolesti;

11) Zavod za javno zdravlje koordinira, usklađuje i stručno povezuje rad zdravstvenih ustanova iz plana mreže za teritoriju za koju je osnovan;

12) Zavod za javno zdravlje sarađuje sa drugim zdravstvenim ustanovama na teritoriji za koju je osnovan, kao i sa nadležnim organima lokalne samouprave i drugim ustanovama i organizacijama od značaja za unapređenje javnog zdravlja;

13) obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području za koje je osnovan;

14) vrši ispitivanje nivoa buke u komunalnoj sredini i predlaže mere zaštite;

15) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.