Opis usluga

Sanitarni pregledi lica, mikrobiološke usluge, kontrola higijenske ispravnosti vode za piće, životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, dijetetske konsultacije...

više

Postupak pružanja usluga

Zahtev za sanitarni pregled radnika podnosi se u pisanoj formi na faks Zavoda, lično ili poštom. U zahtevu se navodi broj radnika za sanitarni pregled, adresa sedišta firme koja podnosi zahtev i PIB. Nakon prijema zahteva, ispostavlja se račun firmi, koja nakon izvršene uplate šalje radnike na pregled u službu epidemiologije...

više

Tražilac informacija

Tražilac informacija od strane Zavoda podnosi pisani zahtev referentu za postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Referent za postupanje po Zakonu- Ljiljana Cvetković, dipl.ecc. Zahtev mora da sadrži...

više

Žalbe pacijenata

Za podnošenje žalbi na rad nekog radnika ili rezultat izvršene usluge, postoje kutije za žalbe ispred...

više

Sertifikat Zavoda